Žaliojo Žiedo Draugijos įstatai

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. "Žaliojo Žiedo Draugija" (toliau vadinama - Draugija) yra ne pelno organizacija, kurio tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei savo programa.

1.2. Draugija turi juridinio asmens teises. Draugija yra ribotos turtinės atsakomybės ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu.

1.3. Draugijos veiklos laikotarpis yra neribotas.

1.4. Draugijos buveinės vieta nustatoma ir keičiama Draugijos Valdybos (toliau tekste – Valdyba) sprendimu.

1.5. Draugijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.

1.6. Draugijos veiklos tikslas nėra pelno siekimas, ji gauto pelno negali skirstyti steigėjams, nariams.

          2. VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Draugijos veiklos tikslai:

2.1.1. pagrindinis Draugijos tikslas – skatinti rūpestingą ir visuomenės klestėjimą skatinantį kanapės augalo naudojimą Lietuvoje bei mažinti neteisėto kanapių naudojimo atvejų skaičių, tobulinant esamą Lietuvos kanapių kontrolės politiką ir jos vykdymo ypatumus;

2.1.2. atstovauti ir ginti Draugijos narių interesus visose valstybinėse ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;

2.1.3. ieškoti, užmegzti bei palaikyti ryšius, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti Draugijos tikslus ir patenkinti Draugijos narių interesus, atstovauti Draugijos narių interesams tarptautinėse organizacijose;
2.1.4. teikti informaciją apie Draugijos vykdomą veiklą, bendradarbiavimo sąlygas Lietuvos Respublikos ir užsienio viešiems bei privatiems asmenims, tarptautinėms organizacijoms, taip pat tokią informaciją pateikti Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėse įskaitant ir informacinių technologijų panaudojimą;
2.1.5. siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp Draugijos narių;
2.1.6. koordinuoti Draugijos narių veiklą, nariams vykdant bendrus veiklos projektus ir tikslines programas;
2.1.7. aktyviai tarpininkauti sprendžiant nesutarimus ir ginčus tarp Draugijos narių;
2.1.8. teikti Draugijos nariams konsultacijas bei metodinę pagalbą;
2.1.9. formuoti tinkamą Draugijos narių ir jų vykdomos veiklos įvaizdį;

2.2. Siekdama savo veiklos tikslų Draugija:
2.2.1. jungia Draugijos narius bendrai veiklai, palaiko jų tarpusavio santykius, koordinuoja Draugijos narių bendrą veiklą;
2.2.2. atstovauja ir gina Draugijos narių interesus visose valstybinėse ar savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose, santykiuose su kitais privačiais ir viešaisiais Lietuvos Respublikos ir užsienio asmenimis;
2.2.3. ieško, užmezga bei palaiko ryšius, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti Draugijos tikslus ir tenkinti Draugijos narių interesus;
2.2.4. organizuoja įvairius renginius (kursus, seminarus, konsultacijas ir pan.) Draugijos nariams aktualiais klausimais, teikia Draugijos nariams reikalingą informaciją, susijusią su jų veikla, metodinę pagalbą;
2.2.5. dalyvauja kitų Lietuvos Respublikos bei tarptautinių Asociacijų, organizacijų veikloje;

2.3. Draugija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.

2.4. Šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti Draugija gali:
2.4.1. turėti sąskaitas bankuose;
2.4.2. pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose iš šiuose Įstatuose nustatyta tvarka;
2.4.3. sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
2.4.4. teikti mokamas paslaugas bei nustatyti jų kainas;
2.4.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
2.4.6. steigti filialus ir atstovybes;
2.4.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka steigti ar dalyvauti steigiant kitus juridinius asmenis ir tapti kitu juridinių asmenų dalyvių;
2.4.8. naudoti lėšas šiuose įstatuose nustatytiems tikslams įgyvendinti.

  1. NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.  Draugijos nariai gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių fiziniai asmenys.

3.2. Ši procedūra aprašo procesą kaip tampama Draugijos nariu:
3.2.1. pareiškėjas, fizinis asmuo, turi užpildyti ir pateikti Draugijos svetainėje elektroninę narystės paraiškos formą ar pateikus raštišką prašymą;
3.2.2. Valdyba per 21 dieną nuo dokumentų gavimo, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą, ar priimti pareiškėją Draugijos nariu ar ne. Prašymas tapti Draugijos nariu turi būti patvirtintas Valdybos kvalifikuota balsų dauguma;
3.2.3. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo datos, pareiškėjas yra informuojamas apie rezultatus elektroniniu paštu.

3.3. Draugija gali turėti garbės narius, kurie renkami Susirinkime. Draugijos garbės nario vardas nesuteikia jokių Draugijos nario teisių arba pareigų, išskyrus teises, nurodytas šių įstatų 3 dalies 5.4 ir 5.5 punktuose.

3.4. Asmuo gali tapti Draugijos nariu, jei atitinka šias sąlygas:
3.4.1. turi dvi Draugijos narių rekomendacijas;
3.4.2. sumokėjo narystės mokestį;
3.5. Draugijos nariai turi šias teises:
3.5.1. dalyvauti ir balsuoti Draugijos visuotiniame narių susirinkime, dalyvauti Draugijos veikloje;
3.5.2. naudotis Draugijos teikiamomis paslaugomis;
3.5.3. teikti rekomendacijas asmenims, norintiems tapti Draugijos nariais;
3.5.4. dalyvauti Draugijos renginiuose;
3.5.5. inicijuoti bei organizuoti renginius;
3.5.6. teikti pasiūlymus ir juos ginti;
3.5.7. gauti Draugijos paramą ginant savo teises;
3.5.8. teikti siūlymą Valdybai pašalinti Draugijos narį iš Draugijos dėl pareigų nevykdymo, Draugijos vardo diskreditavimo ar dėl kitų įstatuose numatytų priežasčių;
3.5.9. bet kada išstoti iš Draugijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Draugijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.6. Narių pareigos:
3.6.1. laikytis šių Įstatų;
3.6.2. padėti įgyvendinti Draugijos veiklos tikslus ir uždavinius;
3.6.3. dalyvauti Draugijos ir jos valdymo organų, į kuriuos yra išrinkti ar deleguoti, veikloje;
3.6.4. vykdyti Draugijos valdymo ir kontrolės organų sprendimus;
3.6.5. sąžiningai vykdyti pareigas, kurios jiems tenka kaip Draugijos valdymo ar kontrolės organų nariams;
3.6.6. dalyvauti susirinkimuose;
3.6.7. mokėti nario ir stojamąjį mokestį;
3.6.8. vykdyti Draugijos valdymo organų nutarimus.

3.7. Narys Valdybos sprendimu išbraukiamas iš Draugijos narių sąrašo ir netenka narystės esant bent vienam iš šių pagrindų:
3.7.1. Draugijos nario prašymu;
3.7.2. Draugijai nutraukus veiklą;
3.7.3  mirus Draugijos nariui arba netenka veiksnumo.

3.8. Narys Valdybos sprendimu šalinamas iš Draugijos narių, jeigu toks narys:
3.8.1. padaro Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat Draugijos Įstatų pažeidimą;
3.8.2. diskredituoja Draugijos vardą, daro žalą Draugijos reputacijai;
3.8.3. savo veikla neleidžia Draugijai įgyvendinti Įstatuose numatytų tikslų;
3.8.4. sistemingai, t.y. du ir daugiau kartų iš eilės pažeidžia nustatytą nario mokesčio mokėjimo tvarką ir/arba terminus.
3.8.5. kai asmuo Valdybos pirmininkui įteikia pareiškimą raštu dėl išstojimo iš Draugijos savo noru;

  1. DRAUGIJOS PADALINIAI (FILIALAI IR ATSTOVYBĖS)

4.1. Draugija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti Draugijos pavadinimas ir atitinkamai žodis “filialas” arba “atstovybė”. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.

4.2. Sprendimus dėl Draugijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Valdyba.

4.3. Filialas yra struktūrinis Draugijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis komercine-ūkine ar kita veikla, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Draugijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Draugija atsako visu savo turtu.

4.4. Atstovybė yra Draugijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.

4.5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas, sudarydamas sandorius, viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Draugijos atsakomybės už šiuos sandorius, o jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

  1. DRAUGIJOS ORGANAI

5.1. Aukščiausias Draugijos valdymo organas yra Draugijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Draugijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – Draugijos Valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Draugijos Pirmininkas. Draugijos Pirmininkas kartu yra ir Draugijos Valdybos pirmininkas.

5.2. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas ir vedamas dalyvaujant visiems nariams tiesiogiai arba nariams dalyvaujant naudojant nuotolines telekomunikacijos priemones.

5.3. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
5.3.1. keisti Draugijos įstatus;
5.3.2. skirti (rinkti) ir atšaukti Draugijos Valdybos narius;
5.3.3. tvirtinti Draugijos metinę finansinę atskaitomybę;
5.3.4. už nuopelnus Draugijos veikloje suteikti garbės nario vardą;
5.3.5. priimti sprendimą dėl Draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
5.3.6. priimti kitus sprendimus šiais įstatais ir Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu Draugijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

5.4. Visuotinio narių susirinkimo veikla:
5.4.1. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Draugijos nariai. Vienas Draugijos narys susirinkime turi vieną balsą;
5.4.2. Eilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas, pasibaigus finansiniams metams, šaukiamas 4 mėnesių laikotarpyje. Draugijos pirmininkas, apie susirinkimo sušaukimą paskelbia Draugijos internetiniame puslapyje, ne vėliau, kaip prieš 30 dienų. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažesnė kaip 1/2 Draugijos narių grupė, Draugijos Valdybos;
5.4.3. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip ½ Draugijos narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu (jeigu nėra nuspręsta kitaip), paprasta balsų dauguma išskyrus šių įstatų 5.3.1. ir 5.3.5. punktuose nurodytus sprendimus, kurie priimami ne mažiau kaip 2/3 visuotiniame susirinkime dalyvaujančių Draugijos narių balsų dauguma;
5.4.4. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, per 40 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas. Draugijos nariai apie tai informuojami šių įstatų 5.5.2. punktu nustatyta tvarka, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki pakartotinio susirinkimo, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Draugijos narių;
5.4.5. Jei asmuo negali dalyvauti visuotiniame susirinkime, gali įgalioti Draugijos pirmininką/narį balsuoti jo vardu.

5.5. Draugijoje sudaromas kolegialus valdymo organas – Draugijos Valdybos ir vienasmenis valdymo organas – Draugijos Pirmininkas. Draugijos Pirmininkas kartu yra ir Draugijos Valdybos pirmininkas.

5.6. Draugijos Valdybą sudaro nariai, kurių skaičių nustato visuotinis susirinkimas. Valdybos nariai renkami Draugijos susirinkimo metu penkerių metų kadencijai.

5.7. Draugijos Valdybos veiklos forma – Valdybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Valdybos narių. Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Valdybos pirmininko balsas.

5.8. Valdybos posėdžius šaukia Valdybos pirmininkas, arba administratorius su pirmininko leidimu, arba valdybos dauguma.

5.9. Esant reikalui Draugijos Valdyba gali sudaryti administraciją, kuri organizuoja ir vykdo Draugijos ūkinę veiklą. Administracijos struktūrą nustato Valdyba savo sprendimu.

5.10. Draugijos Valdybos kompetencijai priklauso:
5.10.1. vadovauja Draugijos veiklai laikotarpyje tarp Draugijos visuotinų susirinkimų;
5.10.2. sudaro ir tvirtina ūkinės finansinės veiklos pajamų ir išlaidų sąmatą;
5.10.3. nustato pirmininko, finansininko ar kitus atlyginimus (jeigu nenuspręsta kitaip);
5.10.4. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
5.10.5. analizuoja Draugijos veiklą;
5.10.6. koordinuoja Draugijos filialų (skyrių), atstovybių ir kt. veiklą;
5.10.7. nustato Draugijos narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
5.10.8. skiria administratorių (narių sąrašo tvarkymas, posėdžių protokolavimas ir kitos priskirtos veiklos), pirmininko pasiūlymu, išrenka pirmininko pavaduotoją;
5.10.9. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Draugijos veiklą nariams tvarką.

5.11. Draugijos pirmininką renka ir atšaukia Draugijos Valdyba. Sprendimas skirti Draugijos pirmininką priimamas paprasta balsų dauguma. Draugijos pirmininkas yra renkamas iš Draugijos Valdybos narių.

5.12. Pirmininko kompetencija:
5.12.1. tvirtinti Draugijos Valdybos sprendimus dėl naujų Draugijos narių priėmimo arba šalinimo iš Draugijos, tvirtinti narių savanorišką išstojimą iš Draugijos;
5.12.2. užtikrinti Draugijos veiklos organizavimą;
5.12.3. steigti, organizuoti ir likviduoti Draugijos struktūrinius padalinius;
5.12.4. sudaryti specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Draugijos tikslams ir funkcijoms vykdyti;
5.12.5. tvirtinti samdomų darbuotojų etatų sąrašą, nustatyti jų darbo reglamentą;
5.12.6. Draugijos vardu sudaryti sandorius bei atstovauti Draugijai kitose institucijose;
5.12.7. priimti ir atleisti iš darbo darbuotojus, nustatyti jų pareigybinius atlyginimus, sudaryti su jais darbo sutartis;
5.12.8. spręsti organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus;
5.12.9. organizuoti viešos informacijos paskelbimą;
5.12.10 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po finansinių metų pabaigos turi parengti ir susirinkimui pateikti kiekvienų praėjusių finansinių metų Draugijos veiklos ataskaitą;
5.12.11. atlieka kitas jam pavestas funkcijas.

5.13. Draugijos pirmininkas atsako už:
5.13.1. visuotinio susirinkimo sušaukimą;
5.13.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
5.13.3. pranešimą Draugijos nariams ir nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Draugijos veiklai;
5.13.4. Draugijos dalyvių apskaitą;
5.13.5. Draugijos pirmininkas už savo veiklą atsiskaito Draugijos Valdybai, o už Valdybos veiklą – visuotiniam narių surinkimui.

5.14. Pirmininkas turi teisę priimti sprendimus skubiai iškilusiais klausimais vienasmeniškai, gavęs žodinį daugiau nei pusės Valdybos narių pritarimą.

5.15. Pirmininkas atstovauja Draugijai visuomenėje, santykiuose su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis (jeigu nesutarta kitaip), taip pat sudaro sandorius Draugijos vardu.

5.16. Pirmininkas atstovauja Draugijai sudarant bendradarbiavimo sutartis. Nesant pirmininko, šias pareigas atlieka pirmininko pavaduotojas. Pirmininkui pavedus, pavaduotojas gali atlikti pirmininko pareigas ir kitais atvejais.

5.17. 3 (trijų) narių Revizijos komisija (du asmenys, kurie nepriklauso Valdybai ir Pirmininkas) išrenkama visuotiniame narių susirinkime dvejiems metams. Kasmet komisija kontroliuoja finansinę Draugijos veiklą. Komisija atsiskaito Draugijos visuotiniame narių susirinkime apie lėšų kaupimą ir jų panaudojimą.

  1. DRAUGIJOS LĖŠOS IR TURTAS

6.1. Draugijos lėšos ir turtas gali būti įgyjami Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytais būdais.

6.2. Už Draugijos lėšų ir jos turto kaupimą bei naudojimą, taip pat už Draugijos turto valdymą ir disponavimą juo atsakingas Pirmininkas.

6.3. Draugijos atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.

6.4. Draugijos neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Draugijos prievoles.

6.5. Draugijos turtą sudaro:
6.5.1. stojamasis ir nario mokesčiai, jeigu jie nustatyti;
6.5.2. pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą gautos lėšos ir kitas turtas;
6.5.3. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir kitas turtas;
6.5.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos ir kitas turtas;
6.5.5. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas Draugijos lėšas;
6.5.6. skolinto kapitalo lėšos;
6.5.7. valstybės ir savivaldybių skiriamos lėšos ir kitas turtas;
6.5.8. pajamos gautos organizuojant renginius, taip pat įgyvendinant programas ir projektus;
6.5.9. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas;
6.5.10. Draugijos lėšos ir turtas turi būti naudojami Įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomas nariams.

  1. DRAUGIJOS LIKVIDAVIMAS

7.1. Draugijos likvidavimo pagrindas gali būti:
7.1.1. Susirinkimo nutarimas;
7.1.2. kai lieka mažiau kaip 3 nariai.

7.2. Likviduojant Draugiją, likvidatorių skiria ir jo įgaliojimus nustato Susirinkimas, jei likvidavimo pagrindas yra jo sprendimas, ar institucija, kurios iniciatyva teismas priėmė sprendimą likviduoti Draugiją. Asmenys, paskyrę likvidatorių nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

7.3. Paskyrus likvidatorių, buvę Draugijos valdymo organai netenka įgaliojimų.

7.4. Likviduojant Draugiją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, perduodami įstatymu nustatyta tvarka arba panašia veikla užsiimantiems kitiems viešiesiems juridiniams asmenims.

  1. DRAUGIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

8.1. Draugijos įstatų keitimo ir papildymo klausimus sprendžia Susirinkimas.

8.2. Sprendimai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo priimami ne mažesne kaip kvalifikuota 2/3 balsavime dalyvavusių Draugijos narių balsų dauguma.

8.3. Įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja po to, kai juos įregistruoja juridinių asmenų registrą tvarkančios institucijos.

8.4. Šiuose įstatuose neaptarti klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

>