Tapk Žaliojo Žiedo Draugijos nariu!

Šiuo metu draugija vienija

23 oficialius narius

Narystės kriterijai

1.Draugijos nariais gali būti veiksnūs Lietuvos Respublikos ir (ar) užsienio valstybių fiziniai asmenys.
2.Fizinis asmuo sulaukęs 18 metų gali tapti Draugijos nariu jei jis / ji:

  1. Sutinka padėti įgyvendinti Draugijos veiklos tikslus ir uždavinius;
  2. Sutinka laikytis Draugijos įstatų;
  3. Sutinka saugoti ir ginti Draugijos reputaciją;
  4. Sutinka mokėti metinį 12 Eur. nario mokestį.

Narystės paraiškos procedūra

Tokia procedūra apibūdina prisijungimo prie prisijungimo procesą:

  1. pareiškėjas, fizinis asmuo, turi užpildyti ir pateikti Draugijos svetainėje elektroninę narystės paraiškos formą ar pateikus raštišką prašymą;
  2. Valdyba per 21 dieną nuo dokumentų gavimo, išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą, ar priimti pareiškėją Draugijos nariu ar ne. Prašymas tapti Draugijos nariu turi būti patvirtintas Valdybos kvalifikuota balsų dauguma;
  3. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo datos, pareiškėjas yra informuojamas apie rezultatus elektroniniu paštu.

Asociacija "Žaliojo Žiedo Draugija" yra ne pelno organizacija, kurios tikslas – koordinuoti Draugijos narių veiklą, atstovauti Draugijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais, šiais įstatais bei savo programa. pagrindinis Draugijos tikslas – skatinti rūpestingą ir visuomenės klestėjimą skatinantį kanapės augalo naudojimą Lietuvoje bei mažinti neteisėto kanapių naudojimo atvejų skaičių. Nario mokestis yra mokamas už einamus metus, ir yra 12 eurų. Pilnateisiu nariu tampama sumokėjus nario mokestį, o balsuoti galima praėjus 3 mėn. po nario mokesčio sumokėjimo. Sumokėjus nario mokestį, narys įsipareigoja laikytis Žaliojo Žiedo Draugijos įstatų, taip pat nario nuostatų ir principų, padėti siekti ir įgyventinti draugijos tikslus ir uždavinius. Taip pat susipažinkite su Draugijos misija ir vizija>